Liu, Bo, Zhoujie Ma, Xiaotong Gai, Yanqiu Sun, Yanfeng Wang, Shidao He, and Zenggui Gao. 2018. “Analysis of Putative Sclerotia Maturation-Related Gene Expression in Rhizoctonia Solani AG1-IA”. Archives of Biological Sciences 70 (4):647-53. https://www.serbiosoc.org.rs/arch/index.php/abs/article/view/2526.