Huang, Chunyan, Shaofeng Li, Chao Xu, Wenlong Song, Lei Xu, Zhihui Lan, and Liangji Liu. 2022. “Buyuan Decoction Inhibits Autophagy in a Rat Model of Chronic Obstructive Pulmonary Disease”. Archives of Biological Sciences 74 (1):5-14. https://doi.org/10.2298/ABS211104047H.