Lei, Zili, Yuting Lei, Guibin Chen, Shaomin Liu, Wanwan Liu, Li Huang, Lanxiang Yang, Huijuan Wu, and Yanhong Yang. 2022. “Integration of MiRNA-LncRNA-MRNA Profiles in Liver Tissue from EpCAM Knockout Mice”. Archives of Biological Sciences 74 (1):25-39. https://doi.org/10.2298/ABS211207001L.