Han, Haote, Na Liu, Lin Zhang, Minghua Gong, Ming Cao, Baoguo Li, Sulaiman Kaisa, Xiuying Yu, and Jingkui Tian. 2017. ā€œ a New Guaiane-Type Sesquiterpenoid from Daucus Carota Lā€. Archives of Biological Sciences 69 (3):481-89. https://www.serbiosoc.org.rs/arch/index.php/abs/article/view/960.