Han, Chunchun, Shouhai We, Fang He, Qi Song, Xiangping Xiong, Fengjiang Ye, Dandan Liu, Huofu Wan, Hehe Liu, Liang Li, Hongyong Xu, Feng Xu, and Xianyin Zeng. “GLUCOSE-INDUCED LIPID DEPOSITION IN GOOSE PRIMARY HEPATOCYTES IS DEPENDENT ON THE PI3K-Akt-MTOR SIGNALING PATHWAY”. Archives of Biological Sciences 68, no. 4 (November 25, 2016): 853–861. Accessed July 1, 2022. https://www.serbiosoc.org.rs/arch/index.php/abs/article/view/1260.