Han, Haote, Na Liu, Lin Zhang, Minghua Gong, Ming Cao, Baoguo Li, Sulaiman Kaisa, Xiuying Yu, and Jingkui Tian. ā€œ a New Guaiane-Type Sesquiterpenoid from Daucus Carota Lā€. Archives of Biological Sciences 69, no. 3 (August 11, 2017): 481ā€“489. Accessed September 28, 2022. https://www.serbiosoc.org.rs/arch/index.php/abs/article/view/960.