Program kongresa

Utorak, 25.09.

15:00 Registracija
18:00 Svečano otvaranje Kongresa
18:30 Plenarno predavanje: dr Željko Tomanović, Sistematika i faunistika u savremenoj nauci: istraživanja i perspective.
19:30 Koktel dobrodošlice
20:00 Večera

Sreda, 26.09.

08:00 Registracija
09:30-10:30 Plenarno predavanje: dr Marina Soković, Gljive – Misterija ili lek.
Sekcija S1: Mikologija i algologija (Sala 1)
10:30-11:00 dr Maja Karaman, Autohtone makrogljive – izvori novih farmaceutika.
11:00-11:30 dr Jasmina Glamočlija, Ektomikoriza vrsta roda Tuber u Srbiji posle 28 godina ispitivanja: dometi i perspektive.
11:30-11:50 Pauza za kafu
11:50-12:50 Kratke usmene prezentacije radova

Sekcija S2: Zoologija (Sala 2)
10:30-11:00 dr Branko Miljanović, Istraživanja faune akvatičnih Oligochaeta (Annelida: Clitellata) Vojvodine u periodu od 1991. do 2017. godine.
11:00-11:30 dr Saša Stanković, Otrov parazitskih osa i „poliDNK“ virusi.
11:30-11:50 Pauza za kafu
11:50-12:50 Kratke usmene prezentacije radova

Sekcija S3: Molekularna biologija i biohemija (Sala 3)

10:30-11:00 dr Branko Jovčić, Identifikacija novih molekula utišivača međućelijske komunikacije vrste Pseudomonas aeruginosa.
11:00-11:30 dr Marija Mojsin, Dva lica SOX gena – ključni faktori normalnog razvića i regulatori malignog fenotipa.
11:30-11:50 Pauza za kafu
11:50-12:20 dr Pavić Aleksandar, Model zebrice (zebrafish) kao platforma za otkrivanje novih efikasnih i bezbednih antitumorskih jedinjenja.
12:20-12:50 Kratke usmene prezentacije radova

13:00-15:00 Ručak

15:00-16:00 Plenarno predavanje: dr Béla Csányi, (Mađarska) Methods of Investigation of Freshwater Mussels – the Danube Expedition Case Study.

Sekcija S4: Ekologija (Sala 1)
16:00-16:30 dr Momir Paunović, Rezultati evropskog projekta GLOBAQUA – prioritizacija uticaja stresnih faktora na zajednice vodenih makrobeskicmenjaka reke Save.
16:30-17:00 dr Stoimir Kolarević, Uticaj otpadnih voda na reku Dunav – ekogenotoksikoloski aspekt ekspedicije JDS3.
17:00-17:15 Pauza za kafu
17:15-18:00 Kratke usmene prezentacije radova

Sekcija S5: Evoluciona biogija i genetika (Sala 2)
16:00-16:30 dr Biljana Stojković, Eksperimentalna evolucija.
16:30-17:00 dr Jasmina Ludoški, Filogenetski signal u morfometrijskim podacima kod insekata.
17:00-17:15 Pauza za kafu
17:15-17:45 dr Aleksej Tarasjev, Iris pumila kao model sistem u evolucionoj ekologiji i ekološkoj genetici.
17:45-18:00 Kratke usmene prezentacije radova

18:00-19:30 Poster sekcije S1, S2 i S5
19:30 Večera

Četvrtak, 27.09.

09:30-10:30 Plenarno predavanje: dr Gordana Nikčević, Sekvenciranje nove generacije – put ka personalizovanoj medicini

Sekcija S1: Mikologija i algologija (Sala 1)
10:30-11:00 dr Snežana Simić i dr Jelena Krizmanić, Istraživanja bentosnih crvenih i silikantih algi u Srbiji – prošlost, sadašnjost, perspektiva.
11:00-11:30 dr Marina Stanić, Energetski metabolizam gljive Phycomyces blakesleeanus.
11:30-11:45 Pauza za kafu
11:45-12:30 Kratke usmene prezentacije radova

Sekcija S2: Zoologija (Sala 2)
10:30-11:00 dr Ivana Živić, Fauna Trichoptera Srbije-trenutno stanje i perspektive.
11:00-11:30 Kratke usmene prezentacije radova
11:30-11:45 Pauza za kafu
11:45-12:30 Kratke usmene prezentacije radova

Sekcija S4: Ekologija (Sala 3)
10:30-11:00 dr Tamara Rakić, Strukturne i funkcionalne adaptacije kao osnova tolerancije na isusivanje poikilohidričnih biljaka Ramonda serbica i R. nathaliae.
11:00-11:30 Kratke usmene prezentacije radova
11:30-11:45 Pauza za kafu
11:45-12:30 Kratke usmene prezentacije radova

12:30-16:30 Piknik – ručak u tvrđavi „Fetislam“

Sekcija S3: Molekularna biologija i biohemija (Sala 2)
16:30-17:00 dr Isidora Petrović, Ciljana terapija karcinoma: transkripcioni faktori kao potencijalni targeti.
17:00-17:30 dr Aleksandra Uskoković, Epigenetika i oksidativni stres u bolesti jetre kao komplikacije u dijabetesu.
17:30-18:00 Kratke usmene prezentacije radova

Sekcija S4: Ekologija (Sala 1)
16:30-17:00 dr Milan Plećaš, Predeona ekologija i ekosistemske usluge – kad heterogenost daje heterogeni efekat.
17:00-18:00 Kratke usmene prezentacije radova

18:00-19:30 Poster sekcije S3 i S4
19:30 Večera

Petak, 28.09.

09:30-10:30 Plenarno predavanje: dr Stevo Najman, Adultne matične ćelije u regeneraciji kosti – eksperimentalni pristup.

Sekcija S6: Fiziologija životinja i čoveka (Sala 1)
10:30-11:00 dr Predrag Vujović, Uticaj kratkotrajnog gladovanja na glukoznu homeostazu u hipotalamusu pacova.
11:00-11:30 dr Silvana Andrić, Mitohondrije u odgovoru na narušenu reproduktivnu homeostazu.
11:30-11:50 Pauza za kafu
11:50-12:20 dr Ljubiša Đorđević, Efekti implantiranih biomaterijala na reakciju okolnog tkiva.
12:20-12:50 Kratke usmene prezentacije radova

Sekcija S7: Botanika i fiziologija biljaka (Sala 2)
10:30-11:00 dr Ana Džamić, Bioaktivna jedinjenja vrsta familije Apiaceae iz Srbije i Makedonije.
11:00-11:30 dr Ana Simonović, U potrazi za genima uključenim u morfogenezu kičice in vitro.
11:30-11:50 Pauza za kafu
11:50-12:50 Kratke usmene prezentacije radova

13:00-14:15 Ručak

14:15-17:15 Krstarenje Dunavom brodom „Đerdap“

17:15-18:15 Plenarno predavanje: dr Marko Đorđević, Biofizika i bioinformatika CRISPR-Cas i restrikciono-modifikacionih sistema bakterija.

18:15-19:45 Poster sekcije S6 i S7
20:00 Svečana večera

Subota, 29.09.

09:30-10:30 Plenarno predavanje: dr Maja Đurišić, Imuni molekuli u sinapsi: uticaj na moždano razviće i zaštita od nervnih oboljenja.

Sekcija S6: Fiziologija životinja i čoveka (Sala 1)
10:30-11:00 dr Ljiljana Rakićević, Individualizovani pristupi u farmakoterapiji kardiovaskularnih bolesti.
11:00-11:30 dr Danijela Stojkov, Preusmeravanje antivirusnog leka ribavirina ka novim terapijskim indikacijama koje uključuju multiplu sklerozu i neoplastične transformacije.
11:30-12:00 dr Danijela Laketa, Purinska signalizacija u neuroinflamaciji.

Sekcija S7: Botanika i fiziologija biljaka (Sala 2)
10:30-11:00 dr Branislav Šiler, In situ i ex situ hibridizacija biljnih vrsta: promene u genomu, ekofiziološke posledice i primena.
11:00-11:30 dr Tijana Cvetić Antić, Enzimske komponente redoks sistema u ćelijskoj membrani i ovojnici hloroplasta biljaka.
11:30-12:00 dr Ljiljana Prokić, Primena prajminga u istrazivanju stresa suše.

Sekcija S8: Metodika nastave biologije (Sala 3)
10:30-11:00 dr Predrag Vujović, Interaktive metode u nastavi biologije.
11:00-13:00 Kratke usmene prezentacije radova.

13:00-15:00 Ručak

15:00-16:00 Plenarno predavanje: dr Petar Knežević, Taksonomija virusa u eri genomike.

Sekcija S9: Mikrobiologija (Sala 1)
16:00-16:30 dr Biljana Nikolić, Antibakterijski efekat kleke (Juniperus communis L.) i njena potencijalna primena u kontroli mikrobiološke kontaminacije mesa.
16:30-17:00 dr Ivica Tamaš, Uticaj oralnog antiseptika oktenidin dihlorida na strukturu mikrobiološke zajednice subgingivalnog plaka: 16S rRNK metagenomika.
17:00-17:15 Pauza za kafu
17:15-18:15 Kratke usmene prezentacije radova

Sekcija S10: Biofizika (Sala 2)
16:00-16:30 dr Miroslav Živić, Jonski kanali u ćelijskoj membrane končastig gljiva: početak jedne priče.
16:30-17:00 dr Milan Žižić, Biofizički pristup u rasvetljavanju metabolizma vanadijuma kod gljiva.
17:00-17:15 Pauza za kafu
17:15-17:45 dr Zoran Marković, Derivati kumarina kao potencijalni antikancerogeni lekovi.
17:45-18:15 dr Nenad Filipović, Kompjuterski model ateroskleroze kod koronarnih arterija na realnim pacijentima.

18:15-19:45 Poster sekcije S9 i S10
19:45 Večera

Nedelja, 30.09.

09:00-10:00 Plenarno predavanje: dr Tomka Miljanović, Interaktivna nastava biologije uz podršku računara.

Sekcija S8: Metodika nastave biologije (Sala 1)
10:00-11:00 Kratke usmene prezentacije radova
11:00-11:15 Pauza za kafu
11:15-13:00 Kratke usmene prezentacije radova

Sekcija S9: Mikrobiologija (Sala 2)
10:00-10:30 dr Ivana Radojević, Osetljivost mikroorganizama na ekstrakte odabranih vrsta biljaka iz tradicionalne medicine sa teritorije Srbije.
10:30-11:00 dr Tatjana Ilić-Tomić, Kolekcija streptomiceta: izvor raznovrsnih biološki aktivnih molekula.

Sekcija S10: Biofizika (Sala 3)
10:00-10:30 dr Jelena Bogdanović Pristov, Hormezis kod biljaka i algi: mehanizmi i efekti.
10:30-11:00 Milena Dimitrijević, Fizičke osnove UV-VIS spektroskopije i njena primena u analizi biliverdina i njegovog kompleksa sa bakrom.
11:00-11:15 Pauza za kafu
11:15-13:00 Kratke usmene prezentacije radova
13:00-15:00 Ručak

Kraj Kongresa

Predsednik
Srpskog biološkog društva

________________________________
Prof. dr Jelena Knežević-Vukčević


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/